CAT CAST

BARNATRESC
Presencials i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 els dilluns feiners de 17 a 21 hores. Fes clic aquí

NORMATIVA BARNATRESC 2024
(Barnatresc Presencial i Barnatresc Virtual)

01. Aquesta normativa és d’aplicació al conjunt i a cada una de les caminades que componen el Barnatresc 2024 (Barnatresc Presencial i Barnatresc Virtual).

02. Les caminades estan obertes a totes les persones i són aptes per a totes les edats si bé estan dissenyades per als adults i per realitzar-se tot caminant. Per poder participar en les caminades els/les menors d'edat hauran d'estar acompanyats/des d'una persona adulta la qual se'n farà responsable. La participació és gratuïta. No s’haurà de fer cap inscripció prèvia.

03. Per a participar a qualsevol de les caminades es imprescindible estar en possessió del carnet del Barnatresc.

04. Per fer les caminades hi haurà dos sistemes:
1) Barnatresc Presencial, serà en diumenge, amb control de sortida i d'arribada, control de pas i avituallament, servei sanitari, amb la senyalització pròpia del Barnatresc i WC.
La participació en aquesta versió del Barnatresc, com que es controla la sortida, l’arribada i el control de pas a través de la lectura del codi de barres del carnet Barnatresc, compta per al còmput de participacions per a optar al pin anual.

2) Barnatresc Virtual, sense senyalització i per mitjà d'una aplicació informàtica a través del mòbil.
El sistema virtual permet fer l'activitat el dia que es vulgui (dins el període establert), a l'hora que es vulgui (de dia o de nit) i que la pot fer qualsevol persona que faria el Barnatresc presencial, amb la possibilitat de que el pot fer una persona sola o amb la companyia que desitgi d'amics, familiars o coneguts.
Aquestes activitats podran computar com a participacions als efectes de l'obtenció del pin anual, ja que l'App té uns mecanismes de control que permeten verificar que el participant ha seguit correctament l’itinerari.
Les repeticions d'una mateixa caminada sols comptarà com una participació.
Per donar com a vàlida una participació al Barnatresc Virtual caldrà haver seguit les indicacions específiques d'aquesta activitat, entre altres l'haver emprat el carnet Barnatresc.
Les caminades del Barnatresc Presencial que se puguin efectuar un diumenge o en un cap de setmana concret també es podran efectuar al llarg de les dues setmanes següents pel sistema del Barnatresc Virtual.

05.  Per tenir fitxa a la base de dades del Barnatresc i poder rebre la informació de les activitats, s'ha de sol·licitar el carnet Barnatresc i quan es disposa del carnet automàticament es passa a tenir la fitxa a la base de dades.

06. La possessió del carnet Barnatresc no representa cap cost per al titular ni tampoc representa el pertànyer a algun club o entitat de cap mena, tampoc representa cap vincle entre el titular i la organització de les caminades, tan sols és un instrument per a facilitar la participació a les caminades i per a simplificar el registre informàtic de les participacions. 

07. La realització d'aquestes activitats no té caràcter competitiu, cada persona participa al seu ritme, pel seu compte i risc i sota la seva responsabilitat.

08. L'Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès i l’Ajuntament de Barcelona no es fan responsables de:
- L’incompliment de les normatives esmentades
- Dels danys i/o perjudicis que els caminadors es puguin causar a si mateixos i/o a terceres persones.
- Dels possibles desperfectes que de forma aliena es pugui causar a la senyalització, la qual serà revisada periòdicament.

09. El carnet Barnatresc té un codi de barres que és únic i si es participa al Barnatresc Virtual sense fer la lectura d'aquest codi de barres la participació no quedarà enregistrada i no computarà per al nombre de caminades de cada participant, que és el que donarà dret a obtenir el pin anual segons el nombre de participacions.

10. Per tal de preservar la privacitat de les dades personals dels participants als llistats que periòdicament es publiquen en aquesta web en lloc de presentar la relació per noms s'efectuarà pel número de codi de barres que figura al carnet.

11. Procediment per obtenir el Carnet Barnatresc

12. Les dades tècniques de cada caminada seran facilitades a través del web: www.euro-senders.com/barnatresc.

13. Per a optar als premis a la participació (pins amb tres categories –or, plata i bronze) cal acreditat la realització de cada caminada del Barnatresc presencial o virtual o amb la lectura del codi de barres del carnet Barnatresc pel sistema establert.

14. Els caminants/es que hagin acreditat la realització de 3 o més caminades de les que formen el Barnatresc (presencial o virtual) 2024 seran obsequiats/des amb un pin commemoratiu (segons el que s'estableix a l'apartat "premi a la participació" d'aquest web) amb el següent barem:

Categoria or: realització de 9 a 11 caminades
Categoria plata: realització de 6 a 8 caminades
Categoria bronze: realització de 3 a 5 caminades

15. Els participants hauran de respectar de respectar les normes de circulació establertes per als vianants (passos zebra, semàfors, etc.).

16. L’organització declina tota responsabilitat respecte als diferents perjudicis que la participació a les caminades pugui causar als caminadors.

17. Les dades que figuren al calendari anual de les caminades estan subjectes a possibles modificacions, de les quals en seran informats els participants oportunament i través d'aquest web.

18. El fet de participar a qualsevol de les caminades i/o la titularitat en un carnet Barnatresc representa la acceptació d’aquesta normativa en tots els seus punts.

19. En tot allò que no estigui previst en aquesta normativa serà d’aplicació el que decideixi l’organització de Barnatresc.

20. Els realitzadors de les caminades, l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès no es fan responsables en cap aspecte dels danys i/o perjudicis que els caminadors es puguin causar a si mateixos i/o a terceres persones en el decurs de la realització de les caminades programades por no complir i/o respectar les normes i les indicacions que es puguin impartir.Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer titularitat de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès, per tal de poder participar en els nostres actes i de mantenir-vos informat/da de les nostres activitats. Addicionalment, amb el lliurament de les seves dades vostè podrà autoritzar que les corresponents al seu correu electrònic i al seu telèfon puguin ser cedides a l'Ajuntament de Barcelona-Institut Barcelona Esports per tal que us mantinguin informat/da de les activitats que aquests entitats gestionen o organitzen. Així mateix, us informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o d'oposició, d'acord amb els terminis previstos per la llei, a través d'una sol·licitud, per carta o per correu electrònic, dirigida a:

Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès.- NIF: G-60858743.
Elkano, 24, bxs. 08004 Barcelona.- asenexba@euro-senders.com