CAT ES

BARNATRESC

Properes caminades: ha concretar.
Consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 del dilluns al divendres, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores.Fes clic aquí

NORMATIVA BARNATRESC 2020

DEGUT A QUE NO S'HA POGUT PORTAR A TERME EL CALENDARI D'ACTIVITATS DEL 2020 AQUESTA NORMATIVA QUEDA SENSE EFECTE

01. Aquesta normativa és d’aplicació al conjunt i a cada una de les caminades que componen el Barnatresc 2020.

02. Les caminades estan obertes a totes les persones i són aptes per a totes les edats si bé estan dissenyades per als adults i per realitzar-se tot caminant. La participació és gratuïta i no s’ha de fer cap inscripció prèvia, solament cal acudir al lloc i hora de sortida i procedit tal com s’estableix en aquesta normativa.

03. Per a participar a qualsevol de les caminades es imprescindible estar en possessió del carnet del Barnatresc.

04. Per donar com a vàlida una participació al Barnatresc cal haver passat el codi de barres del carnet pels lectors situats a la sortida, al control de pas i a l'arribada.

05. El carnet del Barnatresc no és d'un sol ús, el que es lliura als participants s'ha d'usar en totes les participacions posteriors.

06.  Per tenir fitxa a la base de dades del Barnatresc i poder rebre la informació de les activitats, s'ha de sol·licitar el carnet Barnatresc i quan es disposa del carnet automàticament es passa a tenir la fitxa a la base de dades.

07. La possessió del carnet Barnatresc no representa cap cost per al titular ni tampoc representa el pertànyer a algun club o entitat de cap mena, tampoc representa cap vincle entre el titular i la organització de les caminades, tan sols és un instrument per a facilitar la participació a les caminades i per a simplificar el registre informàtic de les participacions. 

08. La participació a les caminades del Barnatresc no té caràcter competitiu, cada persona camina al seu ritme i s'aconsella no córrer per poder gaudir de les coses interessants que es trobaran al llarg de l'itinerari. Cal tenir en compte, però, que hi ha un horari límit per a l'arribada i uns horaris per accedir als controls de pas i avituallament que s'han de respectar.

09. El carnet té un codi de barres que és únic i si es participa sense fer les lectures d'aquest codi de barres la participació no quedarà enregistrada i no computarà per al nombre de caminades de cada participant, que és el que donarà dret a obtenir el pin anual segons el nombre de participacions.

10. Per tal de preservar la privacitat de les dades personals dels participants als llistats que periòdicament es publiquen en aquesta web en lloc de presentar la relació per noms s'efectuarà pel número de codi de barres que figura al carnet.

11. Les persones que no el tenen o que l’han perdut tenen dos sistemes per obtenir-lo:

1)  A través del formulari al qual es pot accedir des d’aquest lloc web a l’apartat “propera caminada”. Un cop reomplert el formulari cal enviar-lo i la persona inscrita rebrà una resposta amb la confirmació de la recepció de la sol·licitud i el recordatori de l’autorització que ha donat per rebre informació.
La pròpia tramitació d’aquesta sol·licitud del carnet, tot reomplint el formulari, serà l’equivalent a donar-se per informat/da del seu contingut i a l’autorització per rebre informació per correu electrònic i com a tal es conservarà en un arxiu informàtic de l’AEEB.
La persona inscrita s’ha d’identificar al recollir personalment el carnet al punt de sortida d’una de les dues primeres caminades posteriors a la sol·licitud, si per qualsevol motiu no el recull, el formulari i el carnet seran eliminats i per a una altra ocasió s’haurà de repetir aquest procés de sol·licitud.

2)  De forma presencial a la sortida de cada caminada. S’ha d’acudir al lloc i hora de sortida i facilitar totes les seves dades personals al punt d’inscripcions, on una persona reomplirà l’imprès corresponent i li facilitarà el carnet del Barnatresc.

Les persones que han participat en altres caminades del Barnatresc però que a la sortida no portin el carnet (tant si l’han perdut, extraviat o se l'han deixat a casa) han de seguir exactament el mateix procediment que les persones que no han participat mai.
CALDRÀ que aquestes persones tinguin en compte que el carnet nou significa la anul·lació del vell a la base de dades (però no la pèrdua de les participacions ja enregistrades) i que, per tant, a partir d'aquest moment solament hauran de fer servir el carnet nou; altrament no quedarà constància de la seva participació encara que se'ls hagi llegit el codi de barres del carnet en tots els casos que calgui.

12. Els itineraris estaran convenientment senyalitzats.

13. La pluja o el mal temps no seran motiu de suspensió de les caminades.

14. Les dades tècniques de cada caminada seran facilitades en el fulletó específic de cadascuna d’elles.

15. Per a optar als premis a la participació (pins amb tres categories –or, plata i bronze- cal acreditat la realització de cada caminada amb la lectura del codi de barres del carnet Barnatresc a la sortida, al control de pas i a l’arribada.

16. Els caminants/es que hagin acreditat la realització de 3 o més caminades de les que formen el Barnatresc 2020 i/o les establertes a la Caminada Internacional de Barcelona seran obsequiats/des amb un pin commemoratiu (segons el que s'estableix a l'apartat "premi a la participació" d'aquest web) amb el següent barem:

Categoria or: realització de 9 a 12 caminades
Categoria plata: realització de 6 a 8 caminades
Categoria bronze: realització de 3 a 5 caminades

17. Els participants hauran de respectar en tot moment les normes establertes per l’organització, especialment els criteris que es fixin per a contribuir a mantenir la ciutat neta. També hauran de respectar les normes de circulació establertes per als vianants (passos zebra, semàfors, etc.).

18. En el decurs de la caminada es facilita un avituallament als participants, però com que no hi ha inscripció prèvia l’organització no pot saber amb anticipació el nombre de participants que hi haurà, per tant, la distribució de líquids i/o sòlids s’efectuarà mentre hi hagi disponibilitat de les previsions efectuades.
Els participants hauran de proveir-se, segons les seves necessitats, de l’aigua i el menjar necessari per realitzar l’activitat, ja que el que es pugui donar al llarg de l’itinerari són solament ingestes de manteniment.

19. L’organització declina tota responsabilitat respecte als diferents perjudicis que la participació a les caminades pugui causar als caminadors.

20. Els participants es fan responsables dels danys i perjudicis que puguin ocasionar a altres caminadors, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques.

21. Les dades que figuren al calendari anual i als fulletons de cadascuna de les caminades estan subjectes a possibles modificacions, de les quals en seran informats els participants oportunament i través d'aquesta web.

22. El fet d’inscriure’s i/o de participar a qualsevol de les caminades i/o la titularitat en un carnet Barnatresc representa la acceptació d’aquesta normativa en tots els seus punts.

23. En tot allò que no estigui previst en aquesta normativa serà d’aplicació el que decideixi l’organització de Barnatresc.

24. Els realitzadors de les caminades, l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès no es fan responsables en cap aspecte dels danys i/o perjudicis que els caminadors es puguin causar a si mateixos i/o a terceres persones en el decurs de la realització de les caminades programades por no complir i/o respectar les normes i les indicacions que es puguin impartir.

25. La direcció de les caminades podrà no autoritzar la participació a aquelles persones que el seu equipament i/o que les seves condicions físiques no responguin, segons el seu criteri, als mínims que la caminada requereix.

Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer titularitat de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès, per tal de poder participar en els nostres actes i de mantenir-vos informat/da de les nostres activitats. Addicionalment, amb el lliurament de les seves dades vostè autoritza que aquestes siguin cedides a l'Associació Caminada Internacional de Barcelona i a l'Ajuntament de Barcelona-Institut Barcelona Esports per tal que us mantinguin informat/da de les activitats que aquests entitats gestionen o organitzen. Així mateix, us informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o d'oposició, d'acord amb els terminis previstos per la llei, a través d'una sol·licitud, per carta o per correu electrònic, dirigida a:

Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès.- NIF: G-60858743.
Elkano, 24, bxs. 08004 Barcelona.- asenexba@euro-senders.com