CAT CAST

BARNATRESC
Presencials i Virtuals

Properes caminades: consulteu l'apartat "propera caminada"
Telèfon per a informació 616 672 173 els dilluns feiners de 17 a 21 hores. Fes clic aquí

CONCURSOS

Concurs Fotogràfic  |   Concurs de vivències

CONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC 2023

Els participants poden presentar un màxim de 3 fotografies que poden ser de qualsevol de les caminades organitzades dins el Barnatresc 2023.
El tema és lliure dins el que fa a la participació en les caminades.
Les obres han de ser en color i s’han de presentar en paper 18x24 aprox.
Hi haurà tres premis i dues mencions especials per als guanyadors.

BASES DEL CONCURS

01. L'àmbit de participació és el dels assistents a les caminades de Barnatresc 2023 (Barnatresc Presencial/Senyalitzat i Barnatresc Virtual).
02. El tema serà "Caminar".
03. Les fotografies, que hauran d'evidenciar que s'han fet en el decurs de les caminades de Barnatresc 2023, podran presentar-se fins a un màxim de tres en color.
04. La mida de la imatge fotogràfica serà de 18 x 24 cm sobre un fons de cartolina de 30 x 40 cm
05. La identificació es farà de la forma següent: darrera de l'obra o obres que es presentin constarà un LEMA (general per a tota la col·lecció), un TÍTOL per cada foto, INDRET i CAMINADA. 
06. En un sobre tancat apart constarà a l'exterior el LEMA de l'obra i a l'interior hi haurà una nota amb els TÍTOLS de les obres i les dades personals de l'autor (nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic).
07. En un altre sobre tancat a part s'haurà de posar una còpia de les fotografies en versió digital en el suport corresponent (CD, DVD, etc., amb una resolució mínima de 300 px.). A la coberta del CD solament es farà constar el lema de la col·lecció.  
08. Les obres es lliuraran personalment a l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona, av. de l'Estadi, 30-40, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.
09. Els/les autors/es, pel sol fet de participar, cedeixen els drets d’explotació i d’ús de les obres a l’Institut Barcelona Esports (IBE) i a l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) els quals les podran comunicar públicament per qualsevol mitjà de comunicació conegut, incloses les xarxes socials i pàgines web, a fi de promocionar i divulgar l’organització i contingut de les seves activitats, sense límit geogràfic ni temporal.
Tant l’IBE com l’AEEB es comprometen a respectar els drets d’autor del participant sobre la o les obres per aquest presentades, amb el reconeixent, en tot moment, de la seva autoria.
10.- Per la seva part, el/la  participant es responsabilitza de ser l’autor o l’autora de la obra presentada, que aquesta és una obra original i no reproducció parcial o total d’alguna altra.
El/la participant es responsabilitza i declara de tenir el preceptiu permís de les persones que apareixen a la fotografia per fer ús de la seva imatge i per a que l’IBE i l'AEEB la facin pública tal i com s’expressa anteriorment que faran amb les obres presentades.
11. El termini d'admissió d'originals a les dependències de l'IBE serà el dia 29 de desembre de 2023 inclòs.
12. No hi ha drets d'inscripció.
13. El Jurat estarà compost per membres de l'AEEB i de l'IBE.
14. El veredicte es farà públic el gener de 2024 al web  http://www.euro-senders.com/barnatresc.
15. Premis: S'atorgarà un 1r, un 2n i un 3r premi per a les tres millors fotografies, dotats cadascun d'ells amb un premi a concretar de diferent valor d'acord amb la classificació assolida. 
16. S'atorgaran dues Mencions Especials, una a l'Originalitat i una altra a l'Emotivitat, dotades cadascuna amb un premi a concretar. 
17. Oportunament s'informarà d'on es farà el lliurament de premis i l'exposició de les obres presentades.El dia, lloc i hora de l'exposició d'obres i del lliurament de premis es comunicarà al web: www.euro-senders.com/barnatresc.
18. Les obres seran tractades amb cura, però l'organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o pèrdua.
19. L'organització es reserva el dret d'usar qualsevol fotografia presentada al concurs per a il·lustrar qualsevol tipus de publicitat i de difusió referent a activitats del Barnatresc.
20. Si existís la condició de preservar la identitat de les persones que apareguin a les fotografies serà responsabilitat de l'autor l'aconseguir l'autorització d'aquestes persones.
21. L'organització es reserva el dret de declarar desert algun dels premis o mencions especials en el cas que les circumstàncies així ho aconsellin.
22. Qualsevol tema no previst serà resolt en darrer cas a decisió de l'organització del Barnatresc.

 

CONCURS FOTOGRÀFIC 2022

VEREDICTE DEL CONCURS FOTOGRÀFIC BARNATRESC 2022

El jurat constituït el 30 de desembre del 2022 va determinar que les obres premiades en el concurs són:

1r. Premi: "Sempre endavant" d'Àngel Van Beek
2n. Premi: "Las tres que esperan" de Felipa Prado Díez
3r. Premi: " A trenta años de la flecha" d'Antonio Vega Gracia
Menció especial a l’Originalitat: Desert
Menció especial a l’Emotivitat: Desert

Cliqueu sobre la imatge per ampliar-la


Primer Premi
Segon premi 
   
Tercer premi

 


CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC per Barris 2023"
(Barnatresc Presencial/Senyalitzat i Barnatresc Virtual)

Concurs de textos que descriguin l’anècdota més divertida o qualsevol situació on pugin aflorar els autèntics valors de l’esport (respecte, superació, solidaritat...).

BASES

1. Es premiaran un o dos dels textos presentats. La valoració dels textos es farà pel seu contingut, no pel seu redactat ja que no es tracta d’un concurs literari.

2. L’àmbit de participació és el dels assistents a les caminades de Barnatresc 2023 (Barnatresc Virtual i Barnatresc Presencial/Senyalitzat).

3. La data límit de presentació dels textos és el dia 29 de desembre 2023 a l’Institut Barcelona Esports, av. de l’Estadi, 40, de 9 a 14h.

4.  Els texts podran estar escrits en qualsevol de les llengües oficials de l'estat, no podran superar les 800 paraules i s'han de presentar en suport de paper imprès que haurà d'anar acompanyat d'un CD amb el text.

5. La identificació es farà de la forma següent: El text que es presenti portarà un títol, en un sobre a part tancat constarà a l’exterior aquest títol i a dins del sobre les dades personals de l’autor (nom i adreça complets, telèfon i e-mail –si en té-).

6. El jurat estarà compost per representants de l’Institut Barcelona Esports i de l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès.

7. El veredicte es farà públic dins del mes gener de 2024 al web http://www.euro-senders.com/barnatresc

8. El dia, lloc i hora del lliurament de premis es publicarà al web: www.euro-senders.com/barnatresc

9. L'organització es reserva el dret d’usar qualsevol dels  textos presentats al concurs en qualsevol tipus de publicitat i de difusió referent a les activitats del Barnatresc

10.  L’ organització es reserva el dret de declarar desert o suspendre el concurs en el cas que les circumstàncies ho aconsellin. 

11. Qualsevol aspecte no previst serà resolt per l’organització de Barnatresc.

 

CONCURS "VIVÈNCIES BARNATRESC 2022"

Al concurs "Vivències Barnatresc 2022" s'han presentat dos textes, entre els quals s'ha proclamat ganyador el text presentat per: Oriol Monclús Majó "L'essència del Barnatresc"

Podeu llegir el treball guanyador clicant aquí.