CAT CAS
asenexba

ASSOCIACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BARCELONÈS

TRANSPARÈNCIA ADMINISTRATIVA

QUÈ ÉS L'AEEB

L'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB) és una associació que agrupa un bon nombre d'entitats excursionistes ubicades a la comarca del Barcelonès, totes elles membres de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

Els objectius de l'associació són potenciar les entitats que la formen bàsicament amb la realització d'actuacions col·lectives, la difusió de les activitats que són pròpies d'aquestes entitats, la recerca de recursos per a aquestes activitats i la promoció de l'excursionisme/senderisme en tots els àmbits, especialment en el que fa referència al Barcelonès.

Poden ser membres de l’AEEB les persones jurídiques definides com a entitats excursionistes afiliades a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya que tinguin el seu domicili social a la Comarca del Barcelonès i que de manera lliure i voluntària tinguin interès en les finalitats de l'AEEB.

Les nostres dades són:Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès
Elkano, 24 bxs.
08004 Barcelona
Tel. 616 672 173 (dilluns feiners de les 17 a les 21 hores)
C/e: asenexba@ euro-senders.com

Persona encarregada de la comunicació: Josep M. Jerez
Contacte:
Tel. 616 672 173 (dilluns feiners de les 17 a les 21 hores)
C/e: asenexba@ euro-senders.com

LEGISLACIÓ

La legislació aplicable al tema de la transparència en el cas de les entitats sense ànim de lucre (ESAL) és:

Llei 7/1997 de 18 de juny, d'associacions
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.
DECRET 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.
ORDRE PRE/361/2004, de 6 d’octubre, per la qual es modifica el catàleg d’activitats fisicoesportives en el medi natural.

ESTATUT

Podeu consultar l'estatut vigent de l'entitat, aprovat en l'assemblea del 15 de maig del 2019 i pel Departament de Justícia, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, de la Generalitat de Catalunya el 30/8/2019 CLICANT AQUÍ.

JUNTA DIRECTIVA
Podeu consultar la composició de la Junta Directiva de l'entitat, després de l'acord de l'assemblea del 15 de maig del 2019 i del registre al Departament de Justícia, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya CLICANT AQUÍ
Cal indicar que el Sr. Pere Potau i Vicenç en l'actualitat no forma part de la junta directiva per decisió personal, en va dimitir a la reunió de junta del 16 d'octubre del 2019.

Les funcions dels membres de la junta directiva són:

President
És el representant legal de l’AEEB i té poders per a signar qualsevol compromís en nom d’aquesta en compliment dels acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
Pot delegar la seva representació en qualsevol membre de la Junta Directiva.
Són pròpies del president les funcions següents:

  1. Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
  6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

Vicepresident
Substituirà el president temporalment, quan calgui, a més podrà efectuar les funcions que li encomani la Junta Directiva.

Secretari
Ha de custodiar la documentació de l'associació, ja sigui en versió paper o en algun format informàtic, i la base de dades de l'entitat.
Convocar les reunions de junta i l'assemblea, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar i també portar el llibre de registre de socis. Confeccionar i coordinar el calendari d'activitats de l'entitat.

Tresorer
Té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, porta un llibre de caixa, signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Comptador/administrador
Conjuntament amb el Tresorer i el Secretari elabora el pressupost anual. Confecciona el balanç i la liquidació de comptes.

La resta de membres de la Junta Directiva tindran les atribucions pròpies dels seus càrrecs, les quals atribucions seran definides per a pròpia Junta Directiva cada cop que se’n constitueixi una de nova.

PRESSUPOSTOS

En compliment de la normativa vigent i del que preveu l'estatut, cada any s'ha celebrat una assemblea en la qual s'ha aprovat el pressupost per a l'any en curs.
Podeu consultar els pressupostos dels últims cinc anys tot clicant sobre l'any corresponent.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Podeu demanar la composició dels pressupostos d'anys anteriors a través del correu electrònic: asenexba@euro-sender.com

ESTATS DE COMPTES

També a les assemblees anuals reglamentàries s'ha aprovat l'estat de comptes corresponent a l'exercici vençut
Podeu consultar els estats de comptes dels últims cinc anys tot clicant sobre l'any corresponent.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Podeu demanar la documentació corresponent als anys anteriors a través del correu electrònic: asenexba@euro-sender.com

MEMÒRIES ANUALS

Com en el cas dels pressupostos i dels estats de comptes, a l'assemblea anual reglamentària s'ha aprovat la memòria corresponent a l'exercici vençut
Podeu consultar les memòries dels últims cinc anys tot clicant sobre l'any corresponent.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Podeu demanar la documentació corresponent als anys anteriors a través del correu electrònic: asenexba@euro-sender.com

SUBVENCIONS

Les subvencions que rep l'AEEB procedeixen de l'Institut Barcelona Esports. Aquest organisme no sempre emet un document dirigit al beneficiari de la subvenció per formalitzar aquest compromís i es dóna el cas de que el beneficiari solament s'assabenta que li ha estat concedida una subvenció quan aquesta es publica al web oficial de l'Ajuntament de Barcelona.
Per aquest motiu no podem aportar la documentació adient que doni suport a la informació que es detalla a continuació, però si que com a tals figuren als estats de comptes corresponents.

2014: 23.742,50 €
2015: 25.572,12 €
2016: 28.915,00 €
2017: 35.566,00 €
2018: 39,650,00 €
2019: 35.000,00 €
2020: 36.000,00 €
2021: 36.000,00 €

Podeu demanar la informació corresponent als anys anteriors a través del correu electrònic: asenexba@euro-sender.com

COM ES GESTIONA L'ENTITAT
La configuració pròpia de l'entitat fa que tingui un sistema específic de gestió. En aquest cas té un doble senti:

Gestió interna
És la que correspon al fet que l'entitat està formada per un grup d'entitats, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar.
Aquesta gestió se centra en la realització d'activitats, segons el calendari anual, i en la presa de decisions de caràcter social que es realitza en la reunió mensual a la que es convoca al representat de totes i cada una de les entitats. És com una assemblea, sense tenir el caràcter oficial d'aquest órgan, però en la que les decisions són vinculants.


Gestió externa

És la que relaciona l'associació amb l'organisme oficial que proporciona el suport institucional i econòmic, l'Institut Barcelona Esports, de l'Ajuntament de Barcelona, que permet realitzar una bona part de les activitats, especialment les que componen el calendari de caminades Barnatresc i la Caminada Internacional de Barcelona.

És la que relaciona l'associació amb l'organisme oficial que proporciona el suport institucional i econòmic, l'Institut Barcelona Esports, de l'Ajuntament de Barcelona, que permet realitzar una bona part de les activitats, especialment les que componen el calendari de caminades Barnatresc.
Aquesta és una gestió que es fa al llarg de tot l'any degut, sobretot, a que el calendari de caminades del Barnatresc és anual i perquè l'organització és conjunta entre l'IBE i l'AEEB.

VOLUNTARIAT
La "font" natural d'obtenció de voluntariat per a la realització de les activitats i les gestions de l'AEEB prové del voluntariat de cada una de les entitats que la formen.
Això no vol dir que en ocasions s'ha de recórrer a organitzacions externes i/o a persones que s'ofereixen de forma particular a prestar la seva col·laboració.
En tots els casos se segueixen les normes i condicions establertes de forma oficial i en el cas concret del voluntariat provinent de les entitats, que són els socis de l'AEEB, s'ha establert un CONVENI MARC D’APORTACIÓ DE VOLUNTARIAT entre l'AEEB i cada una de les entitats que la formen. En aquest conveni s'estableix:
- Que els voluntaris designats en cada ocasió es comprometen  a realitzar, dins el marc i en favor de l’entitat sense afany de lucre Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès,  que l’accepta, una prestació voluntària, lliure i altruista en les activitats de l’entitat receptora a qualsevol lloc de Catalunya, sense cap mena de contraprestació econòmica, en benefici de tercers i per a la millora de llur qualitat de vida, sense que aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions principals o privades del voluntariat.
- Que l’anomenada prestació s’executarà per un període de temps indefinit amb la finalitat de la realització de les activitats organitzades per l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès i es detallen les tasques que la persona voluntària haurà de realitzar, els seus drets i deures i com pot finalitzar el compromís.
- Que l'entitat que cedeix el voluntariat es compromet a informar convenientment a cadascun dels voluntaris facilitats a l’AEEB de les condicions establertes en el conveni marc respecte als drets i obligacions del voluntariat.

ACTIVITATS PROGRAMADES

Podeu consulta el calendari d'activitats programades per l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès CLICANT AQUÍ