Normativa 2017

01.- La caminada és oberta a tothom i és apta per a totes les edats. Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult. El caminador participa a l'activitat sota el seu risc i responsabilitat.

02.- Per a participar en qualsevol dels itineraris de la caminada cal haver formalitzat correctament la inscripció segons la norma establerta. La inscripció solament pot ser individual.

03.- Per participar als itineraris del Barnatresc Internacional (que estan senyalitzats amb cintes de plàstic i fletxes de color verd), no s'ha d'efectuar inscripció prèvia ni s'han de pagar drets d'inscripció, solament cal presentar-se en el punt de sortida a l'hora establerta i procedir segons la normativa establerta per a les caminades del Barnatresc.
Tots els participants hauran de presentar el carnet per llegir el codi de barres a la sortida, al control de pas i a l'arribada.

04.- Els membres de la IML amb edat superior als 70 anys, si ho desitgen, poden fer els itineraris d'uns 10 km (Barnatresc Internacional), perquè, segons la normativa de la IML , els seran vàlids per obtenir el control d'assistència en el seu passaport de la IML. Aquestes persones han de fer la inscripció com si fessin els itineraris de 20 o 30 km i abonar l'import establert.
Els itineraris del Barnatresc Internacional tenen la sortida entre les 9:00 i les 9:30 de cada dia i l'horari límit d'arribada és a les 13 hores.

05.- L'import de la inscripció serà de 12 € si es fa per internet o de 15 € si es fa de forma presencial. Aquest import s'abonarà en el moment d'efectuar la inscripció. L'import de la inscripció no serà retornat per cap concepte.

06.- Els participants inscrits a través d'internet han de recollir el Full de Control, juntament amb la resta de la documentació (mapes i guia), els dies 6, 7 i 8 d’octubre a l'Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer de Sants, 79 de Barcelona (Metro L1 i L5 Plaça de Sants).
Els participants que s'inscriguin personalment el recolliran en el moment de la inscripció.
És imprescindible recollir el Full de Control, ja que s'ha de presentar a la sortida i a l'arribada de la caminada per tal que en llegeixin el codi de barres i també servirà per enregistrar el vostre pas pels diferents controls que hi ha als itineraris.               
Aquestes lectures i enregistraments seran l'acreditació d'haver fet un itinerari de 20 o de 30 km , la qual cosa donarà accés al diploma i/o medalla corresponent i al registre de l'activitat com a membre de la IML o de la IVV.

07.- Quan el caminant hagi completat tres participacions, seguides o alternes, tindrà dret a l'obtenció del títol de Màster CIB. Se li lliurarà un diploma nominal, amb número d'edició, data i registre dels lliurats, signat i segellat per l'organització de la CIB, a l'acte de clausura de la CIB de cada any.
Es considerarà com a participació la realització, com a mínim, d'un itinerari de 20 o de 30 km en qualsevol dels dos dies de la CIB.
Per a recollir el diploma serà imprescindible presentar el registre de participació amb les constàncies d'haver fet el mínim de tres participacions establert.
S'obrirà un registre dels títols de Màster CIB atorgats que es farà públic a través del web oficial.

08.- Medalles/record.- El primer cop que es participi a la CIB es lliurarà una medalla i un distintiu anual (barreta) als participants que hagin efectuat dos itineraris de 20 km , als que n'hagi fet un de 20 i un de 30 km i als que hagin fet dos itineraris de 30 km.
En posteriors participacions se'ls lliurarà solament el distintiu anual (barreta).

09.- Per a tenir dret a les medalles/record i al Registre de Participació, segons la forma establerta, caldrà validar a l'arribada el Full de Control, el qual haurà de tenir la constància d'haver passat per tots els controls establerts.

10.- Cada dia hi ha 2 recorreguts: un de 20 i un de 30 km .

11.- Els itineraris estan adequadament senyalitzats. La senyalització és amb fletxes i cintes de plàstic de color blau per als itineraris de 20 km i vermell per als itineraris de 30 km ; també hi ha plafons informatius de suport.

12.- Els horaris de sortida són:
Dia 7
Itinerari de 30 km: de 07:00 a 08:00 h 
Itinerari de 20 km: de 07:00 a 08:00 h

Dia 8
Itinerari de 30 km: de 07:00 a 07:30 h (sortida dels autocars del pg. de Sant Antoni/Alcolea (Metro L1 i L5 Plaça de Sants)
Itinerari de 20 km: de 08:00 a 08:30 h

13.- L'inici i final de tots els itineraris és a l'Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer de Sants, 79 de Barcelona (Metro L1 i L5 Plaça de Sants); llevat de l'itinerari de 30 km del dia 8 que té el seu inici (autocar) al pg. de Sant Antoni/Alcolea.

Cada dia l'arribada es tancarà, a tots els efectes, a les 16 hores.
Pel que fa als itineraris del Barnatresc Internacional, l'hora límit d'arribada serà a les 13 hores.

14.- Tots els controls tenen un horari establert per obrir i tancar, qui arribi fora d'aquests horaris oficialment deixarà de participar a la caminada.

15.- Per a participar a l'itinerari de 30 km del dia 8 és imprescindible usar els autocars que traslladaran els participants al punt d'inici corresponent.
A les 8 del matí del dia 7 es tancaran les inscripcions per aquests itineraris, l'organització no pot garantir la plaça d'autocar a qui no s'hagi inscrit en el termini i en la forma establerta.
L'abonament dels 7€ per tenir accés a l'autocar s'haurà d'efectuar en el moment de la inscripció.
Al pujar a l'autocar es marcarà al Full de Control el control de sortida, qui no hagi passat aquest control oficialment no participa a la caminada.

16.- Hi haurà punts d'avituallament (líquid o sòlid) en tots els itineraris.

17.- Degut a que la inscripció es pot fer fins i tot el divendres dia 6 o fins el moment de la sortida, l'organització no pot saber amb anticipació el nombre concret de participants que hi haurà, per tant, la distribució de líquids i/o sòlids s'efectuarà mentre hi hagi disponibilitat de les previsions efectuades. 
Els participants hauran de proveir-se, segons les seves necessitats, de l'aigua i el menjar necessari per realitzar l'activitat, ja que el que es pugui donar al llarg dels itineraris són solament ingestes de manteniment.

18.- Un servei de primers auxilis estarà organitzat al llarg dels itineraris i a l'arribada.

19.- Els itineraris combinen trams urbans i trams rurals de dimensions variables. En alguns itineraris, el desnivell acumulat previst, de pujada i de baixada, és considerable: cal consultar els perfils de desnivells que acompanyen el mapa de cada itinerari.

20.- En els trams urbans els participants hauran de respectar en tot moment les normes de circulació establertes per als vianants (passos de vianants, semàfors, etc.). Llevat de en uns punts molt concrets, no es tallarà la circulació per al pas dels caminants.

21.- En els trams rurals caldrà posar la màxima cura en respectar el medi ambient.

22.- Els participants hauran de respectar en tot moment totes les normes establertes per l'organització i especialment el tractament de les deixalles i els criteris que es fixin per a contribuir a mantenir nets tots els llocs de pas de la caminada.

23.- La inscripció inclou una assegurança d'accidents per als participants a la Caminada Internacional de Barcelona, per als dos dies, amb l'empresa Zurich.
L'organització declina tota responsabilitat respecte a qualsevol dany i/o perjudici que la participació en aquesta activitat pugui causar als caminadors que no segueixin les indicacions i les normatives establertes.

24.- Els participants es fan responsables dels danys i perjudicis que puguin ocasionar a altres caminadors, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques. L’organització de la CIB no és responsable, llevat del que indica la llei, dels accidents o malalties dels participants, ni de la pèrdua d’objectes o de qualsevol perjudici que el participant pugui reclamar.

25.- El mal temps i/o la pluja no seran motiu de suspensió o d'ajornament de la caminada, tot i que si hi ha una causa de força major, encara que sigui a última hora, es podrà anul·lar o modificar algun itinerari o algun tram dels itineraris previstos així com els horaris o llocs d’inici i final dels recorreguts.
En aquets casos no hi haurà el dret a la devolució de la quota d’inscripció ni a una compensació per als danys materials o immaterials.

26.- El fet d'inscriure's a la caminada significa acceptar aquesta normativa en tots els seus aspectes i que està d’acord en que les seves dades o imatge podran ser usades per a la informació o promoció de la Caminada Internacional de Barcelona i de les caminades del Barnatresc sense poder reclamar una retribució por aquest fet

27.- En tot allò no previst en aquesta normativa serà d'aplicació el que decideixi l'organització de la caminada.

Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer titularitat de l'Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès, per tal de poder participar en els nostres actes i de mantenir-vos informat/da de les nostres activitats. Addicionalment, amb el lliurament de les seves dades vostè autoritza que aquestes siguin cedides a l'Associació Caminada Internacional de Barcelona i a l'Ajuntament de Barcelona-Institut Barcelona Esports per tal que us mantinguin informat/da de les activitats que aquests entitats gestionen o organitzen. Així mateix, us informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o d'oposició, d'acord amb els terminis previstos per la llei, a través d'una sol·licitud, per carta o per correu electrònic, dirigida a:

Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès.- NIF: G-60858743.
Creu dels Molers, 6, bxs. 08004 Barcelona.- asenexba@euro-senders.com